Sanskrit

Om Namah Shivaya

12 Namah Shivaya (11:56) Om Namah Shivaaya Shivaaya namaha, Shivaaya namah om Shivaaya namaha, namaha Shivaaya Shambhu Shankara namah Shivaaya, Girijaa Shankara namah Shivaaya Arunaachala Shiva namah Shivaaya

▹ audio

Śiva Shankara (Shiva Shankara)

He Shiva Shankara 
He Maheshvara
 He Shiva Shankara 
He Maheshvara Om namah shivay 

Sukha Kara 
Dukha Hara
 Hara Hara Shankara
 Sukha Kara
 Dukha Hara
 Hara Hara Shankara

 Om namah shivay 
 Hari om namah shivay He Shiva Shankara 
He Maheshvara
 … Continued

▹ audio

Gate Gate Paragate

Gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā Gone gone, gone beyond, beyond the beyond, to Buddhahood, hail Buddha

▹ audio